Kurumsal Haberler > 78. Eğitim Kurulu
02.02.2010

TCDD' NİN 2005 YILI EĞİTİM POLİTİKASINI BELİRLEMEK AMACIYLA EĞİTİM KURULU TOPLANDI


78. Eğitim Kurulu, 30.11.2004 tarihinde Genel Müdürlük Toplantı Salonunda, Genel Müdür Vekili Sayın Veysi KURT'un başkanlığında Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Bölge Müdürlerinin Katılımları ile yapıldı.

Genel Müdür Vekili Sayın Veysi KURT açılış konuşmasında; Gelişen ve başarıyı elde eden Kurumlarda temel faktörün insan olduğunu, Kuruluşumuzun da eğitim konusuna önem verdiğini, vizyon ve misyonunu belirlediğini, 2005'in sonuna doğru hızlı trenle tanışılacağını, bunun da Kurum kültürünü değiştireceğini, eğitimin kurumsal gelişme açısından daha farklı bir biçimde ele alınacağını, faal personel sayısının azaldığını, bu azalmanın etkisiyle personel kullanımının daha önemli hale geldiğini, sektörde kalabilmek ve Dünyadaki ulaşım sektörüne eş değer olabilmek için mutlaka personelin profesyonelce eğitilmesini, eğitime çalışan ve gayret eden personelin seçilerek gönderilmesi ile hizmette kalitenin de artacağını vurgulamıştır.

Genel Müdür Vekili Sayın Veysi KURT'un toplantıdan ayrılışına müteakip Genel Müdür Yardımcısı Sayın F.Şinasi KAZANCIOĞLU Kurula Başkanlık etmiştir.

Genel Müdür Yardımcısı Sayın F.Şinasi KAZANCIOĞLU 2004 yılı faaliyetlerini değerlendirmek üzere Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı Sayın Murat ŞENEKEN'e söz vermiştir.

Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı Sayın Murat ŞENEKEN:


TCDD' nin en önemli projesi, " Zihniyet Değişimi Projesidir." Diyerek başladığı konuşmasında, Türkiye' de ilk defa bir kamu kuruluşu tarafından "Kurumsal Değişim ve Toplam Kalite Yönetim Sistemine Geçiş" ihalesinin TCDD' de yapılarak Danışman firmanın bu amaçla göreve başladığını, 2004 yılı içerisinde, Ulaştırma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan bir protokolle Haydarpaşa, Eskişehir ve Erzincan Anadolu Meslek Liseleri bünyelerinde "Raylı Sistem Teknolojileri" bölümleri açıldığını; Bu bölümlere 2004-2005 Eğitim ve Öğretim yılı için 150 öğrenci alındığını; 33.000' lik lokomotifler için Eskişehir Eğitim Merkezine hareketli simülatör alımı projesi kapsamında simülatör ihalesinin 01/12/2004 tarihinde yapılacağını; TCDD Kütüphanesinin, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve çağın gerektirdiği donanıma sahip olması için, kütüphane otomasyon sistemine geçilmiş olup halen mevcut kitap künyelerinin otomasyona aktarımının devam ettiğini, künyelerin aktarımından sonra internetten "www.tcdd.gov.tr." adresi üzerinden dış kullanıcıların da hizmetine açılacağını; Kütüphanenin ihtisas kütüphanesi olması için gerekli çalışmaların yapıldığını, TCDD ile AB ülkeleri raylı ulaşım alanında açık ve uzaktan öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojileri ile karşılıklı işbirliği yapmak, ortak eğitim politikaları oluşturacak bir eğitim kongresi düzenlenmesi için ön çalışmalar yapıldığını, Leonardo Da Vinci Avrupa Mesleki Eğitim programı çerçevesinde kabul edilen proje kapsamında 6 personelin 2005 Ocak ayında Fransa' ya gideceğini, aynı kapsamda bir projenin de onaya sunulduğunu, MEB ile ortak proje hazırlanması konusunda görüş birliğine varıldığını, Alman Demiryolu Şirketi ile ortak proje yapma konusunda fikir birliği oluştuğunu, MEGEP kapsamında sendikalarla ortak proje geliştirmenin yolları arandığını, Daire Başkanlıklarında uzmanlaşmaya yönelik olarak ilk defa çok yönlü ve önemli eğitimlerin uygulamaya konduğunu,

Ve hepsinden önemlisi de; Eğitim ve Öğretim Dairesinin her türlü eğitimi en kısa ve en kaliteli şekilde temin edecek profesyonel ve dinamik bir yapıya kavuştuğunu belirtmiştir.

Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı Sayın Murat ŞENEKEN'in konuşmasının bitimini takiben Genel Müdür Yardımcısı Sayın F.Şinasi KAZANCIOĞLU, gündemle ilgili görüş ve önerilerin neler olduğunu ve bunların tartışmaya açılması ile bir sonuca varılması hususunu belirterek Kurul Üyelerine söz hakkı verilmiştir.

Ayrıca Daire Başkanlıklarının önerileri Kurul'un bilgisine sunulmuş, sonuçta aşağıdaki hususların yerine getirilmesi uygun bulunmuştur:

1- Cer Dairesi, Eğitim ve Öğretim Dairesi ve Personel ve İdari İşler Dairesinden bir komisyon kurularak, bu komisyonun; hızlı tren makinistlerinin seçilmesi ve eğitilmesine yönelik çalışmalar yapmasına,

2- Bölge Müdürlüklerinde yönetici personele yönelik Dış Kurum bağlantılı olarak mesai saatleri dışında Yabancı Dil Kursu ile Bilgisayar Kursu düzenlenmesine,

3- Daire Başkanlıklarında üst ve orta düzey yöneticilere yönelik olarak Dış Kurum bağlantılı Bilgisayar Eğitimleri ile Yabancı Dil Eğitimlerinin düzenlenmesine,

4- Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri bünyesinde Halk Eğitim Merkezleri ile koordineli olarak personele İngilizce ve Bilgisayar Eğitimlerinin verilmesine,

5- Boş kadrolara uygun olarak vekaleten görevlendirmelerin yoğun olduğu unvanlarda Görevde Yükselme Eğitimlerinin açılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına, (Teknik Şef, İstasyon Şefi, Kor. Güv. Grup Şefi v.b.)

6- Kurumsal Değişim ve Müşteri Memnuniyeti Eğitimlerine (Tren Şefi, Kondüktör, Tren Odacısı, Gar Şefi, Gişe ve Danışma Memuru) 2005 yılı içerisinde devam edilmesine,

7- Genel Müdürlük bünyesinde TKY Eğitimlerine devam edilmesine,

8- Başka unvanlardan görev değişimi yapılan personele gerekli eğitim verilmeden unvan verilmesinin yaratacağı sıkıntıların giderilmesine,

9- Kamplarda düzenlenmesi istenen eğitimlerin uzmanlaşmaya yönelik olarak Dış Kurum Bağlantılı talep edilmesine, (Örn. Lojistik Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi v.b.)

10- Bölge Müdürlükleri bünyesinde Kontrolör, Teknik şef, avukat, mühendis v.b. unvanlı personele yönelik TKY Eğitimlerinin alınmasına,

11 - Bölge Müdürlükleri bünyesinde TKY Eğitimleri verebilecek personelin TKY Eğitimi konusunda yetiştirilmesine,

12- Danışmanlık ve Araştırma ihalesi kapsamında, Danışman firma tarafından tespit edilerek önerilen eğitim ihtiyaçlarının plan dışı olarak değerlendirilmesine,

13- KALDER, TODAİE, DELEEUW v.b. eğitim kurumlarının açmış oldukları eğitimlere personel gönderilmesine ya da bu eğitimlerin TCDD personeline yönelik açılmasına,

14- Hareket Dairesi ve Hareket Müdürlüklerine yönelik Lojistik konulu eğitim düzenlenmesine,

15- Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı personeline yönelik olarak Cad Uygulamaları ve Özel Yazılımlar ile Office Uygulamaları konusunda Dış Kurum bağlantılı olarak eğitim düzenlenmesine,

16- 2.Bölge Müdürlüğünde görevli Postabaşı unvanlı personele Sevk ve İdare konusunda eğitim verilmesine,

17- Brövelerin Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğünce verilmesine,

18 - Müfredat çalışmalarının tamamlanmasına,

19- İşbaşı eğitimlerine ağırlık verilmesine,

20- Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı ve Teşkillerinde görevli personele yönelik olarak Fenerbahçe Eğitim ve Dinlenme Tesisinde İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda 5 günlük bir seminer düzenlenmesine,

21- Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı personeli ile Bölge personel Müdürlüklerinde görevli Servis Müdürü ve Yardımcısı unvanlı personele yönelik olarak İdari Mahkemelerin İşleyişi Usul ve Esasları konusunda Dış Kurum bağlantılı olarak Genel Müdürlük bünyesinde 5 günlük bir seminer düzenlenmesine,

22- Dış Kurum bağlantılı olarak düzenlenen eğitim programları sonucunda hazırlanan raporların Genel Müdür Yardımcılarına ve Daire Başkanlıklarına gönderilmesine,

23- Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü personeline yönelik olarak Etkili İletişim Eğitimlerinin düzenlenmesine,

24- YTL'ye Geçiş Eğitiminin Aralık 2004 ayı içerisinde düzenlenmesine,

25- Gündemde olan konulara yönelik Konferans Salonunda seminerler düzenlenmesine.

 

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANIP GÜNCELLENMEKTEDİR.2014